สมาชิก   

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  กายภาพบำบัด

  หน้าแรก

  แนะนำกายภาพบำบัด
  ท่าพระอานนท์
  ท่าพระโมคคัลลานะ
  ท่าพระสารีบุตร
 
 

  

แนะนำกายภาพบำบัด
 
ต้นกำเนิดวิชาลมปราณกำลังภายใน
 

วิชาลมปราณกำลังภายในเกิดขึ้นในประเทศจีนเป็นเวลานานกว่า 5,000 ปีมาแล้ว ซึ่งชาวจีนเปรียบวิชาลมปราณ

กำลังภายในนี้เสมือนของล้ำค่า เพราะวิชาลมปราณกำลังภายในนี้สามารถทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้และเป็นที่ยอมรับ

อย่างแพร่หลาย ทั้งในคัมภีร์ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา, ปรัชญาของขงจื้อ, ศาสนาเต๋า, คัมภีร์วิชาศิลประการต่อสู้ป้อง

กันตัว หรือแม้แต่ในวงการการแพทย์และวงการอื่นๆ

 

หลายพันปีมาแล้ว เราใช้วิชาลมปราณกำลังภายในในการดำรงชีวิต รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทำให้ร่างกายแข็งแรง

เป็นเพราะวิชาลมปราณกำลังภายในมีคุณสมบัติพิเศษ เช่นนี้เองจึงมีการบันทึกและสอนสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง

แม้แต่เมื่อ 2,500 ปีก่อน สมัยราชวงศ์ฮั่นที่วัฒนธรรมมีความรุ่งเรืองสูง ก็ยังมีการจดบันทึกถึงวิชานี้ หรือแม้แต่นาย

แพทย์อันดับหนึ่งของประเทศจีนสมัยสามก๊ก ผู้มีนามว่า "หว๋า โถ" ก็ยังมีการจดบันทึกถึงวิชานี้ในตำรา "หย่าง ซัน กง"

อันมีชื่อเสียง จนถึงปัจจุบันนี้วิชาลมปราณกำลังภายในก็ยังคงเป็นที่นิยมในประเทศจีน

 

ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย วิชาลมปราณกำลังภายในนี้จึงได้อนุญาตให้

ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากประเทศจีนสู่ประเทศไทย วิชาลมปราณกำลังภายในนี้จึงมิใช่เป็นของประเทศจีนผู้เดียว

แต่เป็นของทุกๆ คนในโลก

 
(คัดลอกจากคัมภีร์ต๊าม๊อเส้าหลินอี้จินจิงชี่กงของอาจารย์หยางกุ้ยหลิน ซึ่งถ่ายทอดให้กับอ.ศุภชัย จารุสมบูรณ์ เมื่อปี 2542)
 
ชี่กงและคุณธรรมในการดำรงชีวิต
 

ชี่กงเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิธีการใช้ดูแลสุขภาพและการดำรงชีวิต ตั้งแต่โบราณกาลบุคคลใดที่

สามารถใช้ชี่กงอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมีคุณธรรมอันดีงามประกอบด้วยแล้ว จะทำให้ผู้นั้นประสบแต่ความสุข โชดดี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นที่ยกย่องแก่คนทั่วไป

 
ผู้ที่ฝึกฝน:
1. เสริมสร้างจิตใจให้เป็นคนดีงาม
 

บุคคลใดที่รู้ซึ้งเรื่องชี่กงนี้แล้ว มีผลทำให้ชีวิตจิตใจและร่างกายดำเนินไปอย่างมีความสุข เปิดความสงบใน

จิตใจ มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

2. จุดมุ่งหมายของชี่กง
 

ชี่กงทำให้สติปัญญาแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างพลังและความอดทนในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มี

ความสุขในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นกำลังเข้มแข็งของสังคมและเป็นผู้สำเร็จในชีวิตการงาน

3. ยกระดับจิตใจให้สูงส่งดีงาม
 

ชี่กงสามารถนำพาคนไปสู่จิตใจอันดีงามมีคุณธรรม มีสติสัมปชัญญะต่อสู้กับความยากลำบากและยืนหยัด

อยู่ได้อย่างภาคภูมิ เป็นที่ยอมรับยกย่องนับถือสูงส่ง

 
ในวิชากายภาพบำบัดของอ.ศุำภชัยจะประกอบไปด้วยศาสตร์ชี่กงมากมายหลายแขนง ได้แก่
 
  3 ท่าพระอรหันต์ (ท่าพระอานนท์, ท่าพระสารีบุตร, ท่าพระโมคคัลลา)
  ไท้จี๋ฉิว
  ไท้เก๊ก
  ปาต้วนจิง
  วิชาการเดินลมปราณ
  คัมภีร์ผลัดเปลี่ยนเส้นเอ็น
  คัมภีร์เปลี่ยนถ่ายไขกระดูก
  คัมภีร์ต๊าม๊อเส้าหลินอี้จินจิงชี่กง
   
   
   
   
   
เนื้อหาภายในเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของอายุยืนดอทคอม ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป หากท่านนำเนื้อหาส่วนหนึ่ง ส่วนใดของเว็บไซต์ไปใช้เพื่อเผยแพร่ต่อกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มา หากต้องการนำไปใช้เพื่อการศึกษาหรือเป็นวิทยาทาน ติดต่อได้ที่ webmaster@ayuyuen.com หรือ stonemuseum@gmail.com